نرم افزار مدیریت اطلاعات و کتابخانه الکترونیک
54 بازدید
محل ارائه: بعثه مقام معظم رهبری
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر تولید و ناظر علمی
زبان : فارسی
نرم افزار مدیریت اطلاعات و کتابخانه الکترونیک با قابلیت تهیه خروجی های مختلف قابل ارایه به شکل مستقل