خطیب (نمایه متن و سخنان خطیب توانا مرحوم فلسفی)
53 بازدید
محل ارائه: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت ناظر
زبان : فارسی
نمایه متن و سخنان خطیب توانا مرحوم فلسفی