حوزه های علمیه و نقش it در آموزش و پژوهش های دینی - به صورت گروهی (فارسی و انگیسی) / مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
52 بازدید
محل نشر: درذیل مجموعه مقالات همایش نقش اصطلاحنامه ها و همچنین در سایت اینترنت مرکز مزبور
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
حوزه های علمیه و نقش it در آموزش و پژوهش های دینی - به صورت گروهی (فارسی و انگیسی) / مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران(منتشره درقالب کتاب و درج درسایت اینترنتی)